ALL ABOUT KOBUDO: THE REAL TRUTH (MARTIAL ARTS DOCUMENTARY)

Над видео могла бы быть ваша реклама.
134 ratings | 19398 views
Под видео могла бы быть ваша реклама.


ALL ABOUT KOBUDO: THE REAL TRUTH (MARTIAL ARTS DOCUMENTARY)

ALL ABOUT KOBUDO: THE REAL TRUTH (MARTIAL ARTS DOCUMENTARY) After the white belt phase, students in the Academy begin studying Japanese and Okinawan traditional weaponry. ALL ABOUT KARATE: THE REAL TRUTH (MARTIAL ARTS DOCUMENTARY) KARATE is a Japanese martial art whose physical aspects seek the development of defensive and counterattacking body. ALL ABOUT MARTIAL ARTS - THE REAL TRUTH: EPISODE 1 (FULL DOCUMENTARY) Separating myth from reality of the martial arts world. From Hollywood and Hong Kong Films to self defense in.

Comments to the video: ALL ABOUT KOBUDO: THE REAL TRUTH (MARTIAL ARTS DOCUMENTARY)

Nguyen Thanh Nam 2 years ago
Survival is the goal. Martial art in its finest and most brutal form.
FightClubStellingen 2 years ago
Isn't Koryu the term for describing Japanese pre Meiji martial arts? Because kobudo afaic is primarily used for Okinawan weapon martial arts.
Lucas Henrique 1 year ago
武道 Budo = Martial Way 古武道 Kobudo = Ancient Martial Way ( before Meiji restoration) Budo and Kobudo are Japanese names. Okinawa today is japanese territory. then, The old okinawa martial way ( Okinawa Martial Way Before Meiji Restoration) is Called Kobudo too.
alekx58 3 years ago
gu shi wu dui zhi ming jian fa yen lao ce zai xüe she rong xüe dui ya hai hai she ben ya ke je dui ku she dui ku she hai she shui liu he jian fa lian te xia de tien chien dai ta kuang xia zai ka ren hui nenng xa zen hai yen lao shui bu tha gu ta nue gu yu zhi gu wan yu bu xie lu ja hai she shen wu huo shen gai kuang cheng zhi zai ih huo chuan tong ih ding yen kyang chi hai zhen dan dien tai zhong nenng zhiu gu kyang u hai chi hai hai she